Ashley Prescott 2003 Photo from Claremont Collection.

Ashley Prescott played 18  games for Claremont in 2003